Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi korišćenja

Poštovani potrošači,

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem Servisa koji se nalazi na internet adresi (domenu) www.internet-prodaja-guma.com (u daljem tekstu: Servis).


Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo INTERNET PRODAJA GUMA DOO SUBOTICA, sa sedištem u Republici Srbiji, 24000 Subotica, ul. Matije Korvina br. 17, matični broj: 21523518, PIB: 111694334, u čijem je vlasništvu (u daljem tekstu: Društvo).


Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Servisa. Društvo omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.


Pristupom Servisu i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju da postupaju u skladu sa Uslovima korišćenja i na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.


Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.


Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskog prava i prava intelektualne svojine, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Integritet servisa

Servis je namenjen Internet prodaji pneumatika (guma) za vozila u okviru registrovane delatnosti Društva.


Poslovanje Društva putem ovog Servisa regulisano je Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim pozitivnim propisima pravnog sistema Republike Srbije.


Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.


Društvo ima isključivo autorsko pravo na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.


Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane Društva kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Društva i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.


Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog.


Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.


USLOVI PRODAJE

Kreiranje porudžbine i zaključivanje ugovora

Prodaja robe preko Servisa smatra se prodajom na daljinu. Ugovor na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja. Sve odredbe ovih Uslova korišćenja se pod jednakim uslovima primenjuje kako na potrošače fizička lica, tako i na potrošače koji su pravna lica. Pod izrazom „trgovac“ u smislu ovih Uslova korišćenja smatra se Društvo - INTERNET PRODAJA GUMA DOO SUBOTICA, sa sedištem u Republici Srbiji, 24000 Subotica, ul. Matije Korvina br. 17, matični broj: 21523518, PIB: 111694334.


Potrošač kreira porudžbinu putem Servisa. U porudžbini potrošač određuje vrstu vozila za koje je pneumatik namenjen (automobil, kombi, suv, skuter, motor, agro program), širinu, visinu i prečnik pneumatika, sezonu korišćenja (zimski, letnji, za sve sezone), proizvođača i broj komada koje želi da poruči. Prilikom odabira pneumatika potrošač je dužan da vodi računa o propisanoj dimenziji i tipu pneumatika u skladu sa tehničkim uputstvima koja propisuje porizvođač vozila (dimenzija, indeks brzine, indeks nosivosti, pritisak pumpanja i sl.). Osnovna obeležja robe detaljno su opisana i dostupna na Servisu. Trgovac nastoji da opisi robe budu tačni, kompletni i pouzdani, ali ne isključuje mogućnost greške i ne garantuje da su svi opisi robe, kao i fotografije robe na Servisu u potpunosti tačni i kompletni.


U porudžbenici potrošač ostavlja sledeće podatke: ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica, mesto i adresu prebivališta/sedišta, poštanski broj, ulicu, broj kuće/zgrade, broj ulaza/stana, kontakt e-mail adresu, broj telefona i bira željeni način plaćanja i adresu isporuke. Da bi završio sa kreiranjem porudžbine, potrošač mora izričito da se saglasi sa Uslovima korišćenja Servisa označavanjem polja „Slažem se sa Uslovima korišćenja“.


Potvrdu da je porudžbina primljena kao i broj pod kojim je zavedena potrošač dobija na e-mail-om adresu elektronske pošte, kao i instrukcije za plaćanje ukoliko je kao način plaćanja naveo plaćanje preko računa.


Svi potrebni dokumenti i informacije u vezi sa porudžbinom kao što su, ali se ne ograničavajući na: obrazac za odustanaka od ugovora, zahtev za reklamaciju, garantni list, fiskalni računi, avansni računi, refundacija i drugi, potrošaču će biti trajno dostupni na jedinstvenom linku kojem će moći da pristupi u svakom trenutku, kao i da preuzima ove dokumente u PDF formatu na svoj računar, mobilni telefon ili drugi sličan uređaj u bilo koje vreme.


Potrošač se slanjem porudžbine obavezuje da isplati cenu i preuzme robu, dok je trgovac obavezan da preda robu potrošaču, tako da potrošač postane njen vlasnik.

Potrošač zaključivanjem Ugovora potvrđuje da ga je trgovac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 1. osnovnim obeležjima robe;
 2. poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona i adresi elektronske pošte na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 5. postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;
 6. načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti;
 7. pravu potrošača na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 8. obavezi potrošača da snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i nadoknadi trgovcu razumne troškove u vezi sa odustankom;
 9. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa zakonom;
 10. postojanju ugovornog odnosa između trgovca i poštanskog operatora preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu;
 11. mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Plaćanje cene

Prodajna cena robe istaknuta je uz svaki pojedinačni artikal na Servisu. U cenu robe je uključen porez na dodatu vrednost (PDV) i nema skrivenih troškova. Potrošač je u obavezi da za robu koja je predmet prodaje isplati trgovcu cenu na jedan od sledećih načina, po slobodnom izboru potrošača:

 1. preko računa (E-bankigom ili opštom uplatnicom);
 2. pouzećem (prilikom isporuke robe, kurirskoj službi u gotovini);
 3. karticom - koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard ili Maestro platnu (debitnu) karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje. Prilikom online naručivanja odabirom odgovarajućeg načina plaćanja potrošač će biti preusmeren na zasebnu stranicu koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici potrošača nisu dostupni sistemu trgovca. Prenos podataka se obavlja na zasebnom kanalu uz moderne metode enkripcije. Istovremeno, isključena je svaka mogućnost presretanja poverljivih informacija. Podaci se šalju u šifrovanom obliku i čuvaju se samo na namenskom serveru tog sistema;

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  1. Izjava o konverziji
   Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena platna kartica potrošača biće izražen u lokalnoj valuti potrošača kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji trgovcu u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od cene navedene na Servisu.
  2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji
   Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.
 4. potrošačkim kreditom banke Raiffeisen banke na daljinu - apliciranje za kredit je u potpunosti online i obavlja se bez odlaska u banku. Potrošač može da aplicira za isti i ukoliko nije klijent Raiffeisen banke. Plaćanje cene potrošačkim kreditom moguće je jedino za porudžbine u iznosu od najmanje 8.000,00 dinara.

Isporuka

Trgovac je dužan da potrošaču preda robu najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaključenja ugovora, za robu koja se nalazi na domaćem lageru.U zavisnosti od stanja lagera dobavljača isporuka poručene robe u okviru jedne porudžbine može biti upućena ka potrošaču iz više različitih magacina skladištenja. Roba upućena potrošaču iz različitih magacina skladištenja će biti uručena parcijalno u skladu sa dinamikom dostave kurirske službe, informacije o statusu pošiljki kupac može da pronađe na info linku koji se nalazi u okviru mejla potvrde poručivanja. Dinamika isporuke robe koja se nalazi na inostranom lageru zavisi od dinamike uvoza iste, a o čemu će potrošač biti posebno i na vreme obavešten. Cenu za robu koja se uvozi od inostranog dobavljača na zahtev potrošača, potrošač je dužan da plati avansno u celosti ili u određenom procentu.

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je trgovac potvrdio porudžbinu kupca.

Isporuka robe izvršiće se na adresu koju odredi potrošač putem kurirske službe, a troškove isporuke snosi trgovac. Potrošač može zahtevati isporuku robe na adresu prebivališta koju je naznačio u porudžbenici, na drugu adresu ili direktno kod nekog od vulkanizera sa liste vulkanizera koja je objavljena na Servisu. U slučaju da potrošač izabere da se roba isporuči kod vulkanizera, plaćanje pouzećem je isključeno.

Troškove isporuke robe potrošaču snoci trgovac, osim u slučajevima kada je predmet prodaje roba većeg gabarita (kao što su primera radi, ali ne ograničavajući se na njih roba iz agro programa - traktorske gume i sl.) čija isporuka premašuje uobičajene troškove isporuke robe, a u kom slučaju trošak isporuke snosi potrošač. Potrošač će blagovremeno biti obavešten o troškovima isporuke, prilikom svake kupovine, a pre slanja porudžbine trgovcu. Troškove montaže i demontaže robe na vozilo snosi isključivo potrošač.

Potrošač je dužan da primi isporučenu robu i odgovoran je za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao trgovac. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje trgovac ima zbog propuštanja potrošača da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično. Potrošač je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa poručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač snosi potrošač.

Saobraznost

Trgovac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao trgovac na svom Servisu;
 2. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 3. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
  1. Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

   Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade - zamenom, ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
   Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

   Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (slovima: dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (slovima: šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija trgovca, u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ostvaruje izjavom na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora trgovac predaje potrošaču u elektronskom obliku u trenutku potvrde porudžbine, slanjem linka na kojem se pomenuti dokument nalazi.

Potrošač može obrazac za odustanak od ugovora dostaviti trgovcu elektronskim putem na e-mail adresu prodaja@ipg.rs ili na adresu sedišta trgovca: 24000 Subotica, ul. Matije Korvina br. 17. lično ili putem pošte. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U skladu sa čl. 27. st. 5. Zakona, trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača o prijemu obrasca putem elektronske pošte. Protekom roka od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača ili lica koja je on ovlastio za prijem robe prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora trgovcu. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 (slovima: četrnaest) dana. Trgovac će organizovati preuzimanje robe od potrošača slanjem kurirske službe na adresu koju odredi potrošač, nakon što potrošač izjavi da odustaje od ugovora. Potrošač može i na drugi način da vrati robu trgovcu.
Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Smatraće se da je adekvatno i da ne prevazilazi neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe samo montaža robe na vozilo od strane stručnog lica, dok će se kretanje vozila po putu smatrati neadekvatnim, odnosno da prevazilazi neophodne aktivnosti da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe i u tom slučaju potrošač neće moći da ostvari pravo na potpun povraćaj plaćene cene, već najviše do 50%.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac vrši povraćaj novca na račun potrošača, izuzev ukoliko je cena plaćena putem web kredita, kada se iznos iste vraća banci. Potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve dodatne troškove. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarivanja svojih prava i to:

 • u cilju otklanjanja nesaobraznosti robe,
 • po osnovu date garancije,
 • zbog pogrešno obračunate cene i
 • zbog drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju na jedan od sledećih načina:

 • usmeno u sedištu trgovca,
 • preko telefona,
 • pisanim putem ili
 • elektronskim putem,
uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (npr. kopija računa).

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju i da potrošaču elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno da mu saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 (slovima: dve) godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača fizičkih lica, trgovac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.


Da bi postupak reklamacije bio pokrenut, neophodno je da potrošač:

 1. podnese zahtev za reklamaciju i uz isti priloži račun ili drugi dokaz o kupovini; Zahtev za reklamaciju podnosi se na obrascu koji je trgovac u elektronskom obliku dostavio potrošaču prilikom zaključenja ugovora, na linku koji je poslat potrošaču putem elektronske pošte, a koji je trajno dostupan potrošaču ili na drugi način;
 2. dostavi robu trgovcu, radi pregleda i odlučivanja o reklamaciji. Trgovac će, nakon što bude obavešten od strane potrošača da želi da izjavi reklamaciju, poslati kurirsku službu na adresu koju odredi potrošač, radi preuzimanja robe za koju je izjavljena reklamacija. Troškove preuzimanja robe snosi trgovac.

Smatraće se da je reklamacija primljena onog trenutka kada roba stigne na adresu magacina i trgovac primi zahtev za reklamaciju i račun, odnosno drugi dokaz o kupovini na uvid, te od tog trenutka počinje da teče rok za odgovor i rešavanje reklamacije.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (slovima: petnaest) dana od dana podnošenja reklamacije.
Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor trgovca i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom trgovca.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Nemogućnost potrošača da dostavi trgovcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko reklamacija bude usvojena, potrošač ima pravo izbora jedne od sledećih mogućnosti:

 • zamena robe drugom robom iz prodajnog asortimana trgovca, ili
 • raskid ugovora i povraćaj cene.

Ukoliko reklamacija bude odbijena kao neosnovana, roba se vraća potrošaču na njegov zahtev i o trošku potrošača.

Ukoliko potrošač, nakon što ga trgovac obavesti da reklamacija nije usvojena, ne izjavi u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana da želi da mu roba bude vraćena, trgovac protekom tog roka nema obavezu da čuva robu.

Vansudosko rešavanje potrošačkih sporova

Sve sporove koji proisteknu iz ugovora ili vanugovornog odnosa potrošača i trgovca (u daljem tekstu: Potrošački spor) moguće je rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova pred telom za rešavanje vansudskih potrošačkih sporova.
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ako je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.
Postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova se pokreće predlogom potrošača koji je potrošač dužan da dostavi Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), neposredno, preko pošte ili elektronskim putem. Nakon prijema predloga, Ministarstvo ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača. Postupak se smatra pokretunim kada telo primi uredan predlog potrošača, a ne postoje uslovi za odbacivanje predloga iz čl. 160. Zakona.
Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 (slovima: devedeset) dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 (slovima: devedeset) dana može se produžiti za najviše još 90 (slovima: devedeset) dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Postupak vansudskog rešavanja sporova okončava se:

 • Preporukom o načinu rešavanja potrošakog spora,
 • zaključenjem sporazuma o rešavanju spora ili
 • odlukom tela da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje postupka nije celishodno (npr. složenost postupka).

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošakog spora plaća svoje troškove. Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.
Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa Zakonom. Učešće potrošača u vansudskog rešavanju spora ne utiče na pravo potrošača da zahteva naknadu štete u sudskom postupku.

Postupanje sa podacima ličnosti

Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača fizičkih lica, trgovac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka ličnosti koje je objavljeno na Servisu.

Završne odredbe

Društvo ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Servisu. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi stupaju na snagu i počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na Servisu, a istog dana prestaju da važe prethodn objavljeni Uslovi korišćenja.

Visa verified Mastercard Banca Intesa
Etrustmark
Master / Visa American Express