Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

Poštovani potrošači,
molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre nego što završite proces kupovine.
Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem servisa internet-prodaja-guma.com koji se nalazi na Internet adresi www.internet-prodaja-guma.com (u daljem tekstu: Servis). Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo INTERNET PRODAJA GUMA DOO SUBOTICA, sa sedištem u Republici Srbiji, 24000 Subotica, ul. Vladimira Nazora br. 7, matični broj: 20757922, PIB: 107219509 u čijem je vlasništvu (u daljem tekstu: Društvo).

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Servisa. Društvo omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom Servisu i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju da postupaju u skladu sa Uslovima korišćenja i na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Društva putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Integritet servisa

Servis je namenjen Internet prodaji pneumatika za vozila u okviru registrovane delatnosti Društva.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Društvo ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane Društva kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Društva i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Kreiranje porudžbine i zaključivanje ugovora

Prodaja robe preko Servisa smatra se prodajom na daljinu. Ugovor na daljinu (u daljem tekstu Ugovor) je ugovor zaključen između trgovca (prodavca) i potrošača (kupca) u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca (prodavca) i potrošača (kupca), isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Kupac kreira porudžbinu putem Servisa. U porudžbini kupac opredeljuje vrstu vozila za koje je pneumatik namenjen (automobil, kombi, suv, skuter, motor), širinu, visinu i prečnik pneumatika, sezonu korišćenja (zimski, letnji, za sve sezone), proizvođača i broj komada koje želi da poruči. U porudžbenici kupac ostavlja sledeće podatke: ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica, mesto i adresu prebivališta/sedišta, e-mail adresu, broj telefona, način plaćanja i adresu isporuke. Kupac dobija potvrdu porudžbine na e-mail adresu i/ili sms putem, kao i instrukcije za plaćanje ukoliko je kao način plaćanja naveo plaćanje preko računa.

Prilikom odabira pneumatika kupac je dužan da vodi računa o propisanoj dimenziji i tipu pneumatika u skladu sa tehničkim uputstvima koja propisuje porizvođač vozila (dimenzija, indeks brzine, indeks nosivosti, pritisak pumpanja i sl.).

Kupac se obavezuje da isplati cenu i preuzme robu, dok je Prodavac obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik.

Kupac zaključivanjem Ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 • osnovnim obeležjima robe;
 • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona i adresi elektronske pošte na koju kupac može da izjavi reklamaciju;
 • prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti kupcu na teret;
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;
 • načinu izjavljivanja reklamacije prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;
 • pravu kupca na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 • obavezi kupca da snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i nadoknadi prodavcu razumne troškove u vezi sa odustankom;
 • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa zakonom;
 • postojanju ugovornog odnosa između prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu;
 • mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Plaćanje cene

Prodajna cena robe istaknuta je uz svaki pojedinačni artikal na Servisu. U cenu robe je uključen porez na dodatu vrednost (PDV). Kupac je u obavezi da za robu koja je predmet prodaje isplati prodavcu cenu na jedan od sledećih načina, po izboru kupca:

 • Pouzećem, prilikom isporuke robe,
 • Preko računa, opštom uplatnicom (u banci ili pošti) ili e-bankingom u roku od 24 sata od dobijanja instrukcija za plaćanje od strane prodavca.
 • Karticom

Isporuka

Rok za isporuku je 1 - 2 radna dana.

Prodavac je dužan da kupcu preda robu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora za robu koja se nalazi na domaćem lageru. Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je prodavac potvrdio porudžbinu kupca. Isporuka robe izvršiće se na adresu po želji kupca putem kurirske službe, a troškove isporuke snosi prodavac. Isporuka je besplatna za sve kategorije proizvoda, osim za kupovinu guma iz agro programa na koju se obračunava cena dostave shodno modelu kupljene gume.
Kupac može zahtevati isporuku robe direktno kod vulkanizera. U tom slučaju, kupac ne može da plati robu pouzećem, već isključivo preko računa. Kod robe koja se uvozi od inostranog dobavljača na zahtev kupca, kupac je dužan da 30% od kupoprodajne cene plati avansno, a ostatak po potvrdi prodavca da je roba pristigla na lager ili prilikom predaje robe kupcu. Dinamika isporuke za robu koja se nalazi na inostranom lageru zavisi od uvoza iste, a o čemu će kupac biti posebno i na vreme obavešten. Troškove isporuke robe kupcu snosi prodavac.

Kupac je dužan da primi isporučenu robu i odgovoran je za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao prodavac. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje prodavac ima zbog propuštanja kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično. Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac snosi kupac.

Saobraznost

Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac;
 2. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 3. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 1. je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;
 3. je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.

Da bi kupac utvrdio da li je roba saobrazna ugovoru dovoljno je da stručno lice (vulkanizer) montira robu na vozilo, ali ne i da se vozilo kreće po putu. Nakon montaže robe na vozilo i kretanja vozila po putu, kupac ne može da ostvari povraćaj novca u punom iznosu već najviše u iznosu od 50% od punog iznosa prodajne cene.

Odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija prodavca, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova povrata robe.

Pravo na odustanak od ugovora kupac ostvaruje izjavom na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Ako prodavac omogući kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca ili lica koja je on ovlastio za prijem robe prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana.

Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe prodavcu. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac vrši povraćaj na račun kupca, a kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve dodatne troškove. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

Ako kupac ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

GARANCIJA KVALITETA I POSTUPAK REKLAMACIJE


Za sve gume iz svoje ponude, IPG daje garanciju na kvalitet u trajanju od 36 meseci od datuma kupovine.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, garancija na kvalitet je voljno obećanje koje IPG daje potrošaču, a koje je definisano garantnim listom koji dajemo za kupljene gume.

Garantni list šaljemo u elektronskoj formi sa elektronskim potpisom na mejl adresu koju ste naveli u narudžbini.

Pogledajte primer garantnog lista kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

Reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava u cilju otklanjanja nesaobraznosti robe, po osnovu date garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u sedištu prodavca, preko telefona, pisanim putem ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, ugovora i sl.).

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija kupca. Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim i/ili sms putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

U slučaju potrebe za reklamacijom, obratite nam se telefonom na broj 024 4155402, ili mejlom na prodaja@ipg.rs, kako bismo vas uputili u proceduru za pokretanje reklamacionog postupka.

Pravo na reklamaciju imaju svi kupci, nezavisno od toga da li su fizička ili pravna lica. Da bi postupak reklamacije bio pokrenut, neophodno je da kupac:
 • izjavi reklamaciju i
 • dostavi robu na adresu koju mu saopšti prodavac, kao i da dostavi prodavcu zahtev za reklamaciju sa garantnim listom i računom ili ugovorom o prodaji na daljinu.

Smatraće se da je reklamacija primljena kada roba stigne na adresu magacina i prodavac primi gore pomenutu uredno popunjenu dokumentaciju i od tog trenutka počinje da teče rok za odgovor i rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Troškove prevoza robe do magacina u cilju odlučivanja po zahtevu za reklamaciju snosi kupac. Međutim, ukoliko reklamacija bude usvojena, prodavac će kupcu refundirati ovaj trošak.

Ukoliko reklamacija bude usvojen, kupac ima pravo izbora između sledećih mogućnosti:
 • zamena robe, ili
 • raskid ugovora i povraćaj sredstava.

Ukoliko reklamacija bude odbijena, roba se vraća kupcu na njegov zahtev i o njegovom trošku. Ukoliko se kupac, nakon što bude obavešten od strane prodavca da reklamacija nije usvojena, ne izjasni da želi da mu roba bude vraće u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja, roba se protekom tog roka uništava.

Postupanje sa podacima ličnosti

Društvo postupa sa podacima o ličnosti u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka ličnosti koje je objavljeno na Servisu i dostupno je na sledećem linku .

Završne odredbe

Društvo ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi stupaju na snagu i počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja (23.06.2020) na Internet stranici Servisa, a istog dana prestaju da važe prethodni Uslovi.

Visa verified Mastercard Banca Intesa

Master / Visa American Express
Infostud grupa logo
Copyright © 2009 - 2022 - Sva prava zadržana | Internet Prodaja Guma je deo Infostud grupe
Sois logo Etrustmark Posetite Internet-prodaja-guma.com na portalu ShopMania